#ارتش_مردمی_انقلابی

1,124 posts

#ایران_قوی 
#ارتش_مردمی_انقلابی

#ایران_قوی #ارتش_مردمی_انقلابی - 3 days ago

89 Likes
0 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 7 days ago

74 Likes
1 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 7 days ago

61 Likes
0 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 7 days ago

86 Likes
2 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 7 days ago

51 Likes
0 Comments
0
ارتش وکرونا....
#ارتش 
#ارتشی_ام 
#امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی 
#ارتشی 
#ارتش_فدای_ملت 
#ارتش_مقتدر 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#ارتش_انقلابی 
#موضع_پدافندی 
#پدافند_هوایی
#جهش_تولید
#کرونا_را_شکست_میدهیم 
#aja 
#seday_artesh 
#artesh_enghlabi
#rahgoozar_322 
#dastbemashe

ارتش وکرونا.... #ارتش #ارتشی_ام #امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی #ارتشی #ارتش_فدای_ملت #ارتش_مقتدر #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #ارتش_انقلابی #موضع_پدافندی #پدافند_هوایی #جهش_تولید #کرونا_را_شکست_میدهیم #aja #seday_artesh #artesh_enghlabi #rahgoozar_322 #dastbemashe - 9 days ago

88 Likes
1 Comments
0
قانون 20-20
#ارتشی 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتش_انقلابی 
#ارتشی_ام 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی 
#ارتش_مقتدر
#موضع_پدافندی 
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#کرونا_ویروس
#پدافند

#aja 
#rahgoozar_322 
#seday-artesh
#dastbemashe

قانون 20-20 #ارتشی #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتش_انقلابی #ارتشی_ام #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی #ارتش_مقتدر #موضع_پدافندی #کرونا_را_شکست_میدهیم #کرونا_ویروس #پدافند #aja #rahgoozar_322 #seday -artesh #dastbemashe - 10 days ago

39 Likes
1 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 10 days ago

86 Likes
0 Comments
0
میلاد با سعادت امام حسین ( ع ) مبارک
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

میلاد با سعادت امام حسین ( ع ) مبارک #شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 10 days ago

73 Likes
0 Comments
0
آمادگی نیروی زمینی ارتش جهت پذیرش 2000 بیمار کرونایی
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

آمادگی نیروی زمینی ارتش جهت پذیرش 2000 بیمار کرونایی #شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 11 days ago

95 Likes
0 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 11 days ago

79 Likes
0 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 11 days ago

84 Likes
0 Comments
0
🔻‏الوعده وفا
مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲ هزار تخت خوابی ارتش ظرف ۴۸ ساعت تجهیز و با دستور فرمانده کل ارتش تحویل شد.

#ارتش_فدای_ملت 
#ارتشی 
#ارتشی_ام 
#امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی 
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#aja 
#army 
#rahgoozar_322 
#dastbemashe

🔻‏الوعده وفا مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲ هزار تخت خوابی ارتش ظرف ۴۸ ساعت تجهیز و با دستور فرمانده کل ارتش تحویل شد. #ارتش_فدای_ملت #ارتشی #ارتشی_ام #امیرسرلشگرسیدعبدالرحیم_موسوی #ارتش_مردمی_انقلابی #aja #army #rahgoozar_322 #dastbemashe - 11 days ago

72 Likes
1 Comments
0
⭕️ فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا / قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود 🔸 حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. 🔺 متن فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه‌تعالی
سردار سرلشکر باقری
🔹 با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه‌ی کرونا به مردم عزیز تقدیم کرده‌اند و با تاکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر آن، لازم است سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده و علاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه‌های لازم نیز بپردازد. تقسیم وظائف و مأموریتهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. 🔹 این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. 🔹 امید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه‌ی حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سلامت باشند.

#کرونا_ویروس
#صدای_ارتش 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#جانم_امام_زمانم 
#فرمانده_کل_قوا
#ارتش_انقلابی

⭕️ فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا / قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود 🔸 حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. 🔺 متن فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه‌تعالی سردار سرلشکر باقری 🔹 با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه‌ی کرونا به مردم عزیز تقدیم کرده‌اند و با تاکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر آن، لازم است سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده و علاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه‌های لازم نیز بپردازد. تقسیم وظائف و مأموریتهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. 🔹 این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. 🔹 امید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه‌ی حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سلامت باشند. #کرونا_ویروس #صدای_ارتش #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش_مردمی_انقلابی #جانم_امام_زمانم #فرمانده_کل_قوا #ارتش_انقلابی - 24 days ago

36 Likes
0 Comments
0
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#صدای_ارتش 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری

#ارتش_مردمی_انقلابی #صدای_ارتش #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری - 24 days ago

32 Likes
0 Comments
0
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#صدای_ارتش 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری

#ارتش_مردمی_انقلابی #صدای_ارتش #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری - 24 days ago

35 Likes
0 Comments
0
🎬🎬 حتما ببینید ✔️ لباس ارتش یک لباس مقدس است 👈 بیانات فرماندهی معظم کل قوا در وصف ارتش جمهوری اسلامی ایران و در جمع دریادلان نیروی دریایی ارتش ✅ کار مشترکی از گروه فیلم و تلویزیونی خبرگزاری تسنیم و روابط عمومی نیروی دریایی ارتش

#صدای_ارتش 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#چالش_دعوت_به_هوشیاری
#ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی

🎬🎬 حتما ببینید ✔️ لباس ارتش یک لباس مقدس است 👈 بیانات فرماندهی معظم کل قوا در وصف ارتش جمهوری اسلامی ایران و در جمع دریادلان نیروی دریایی ارتش ✅ کار مشترکی از گروه فیلم و تلویزیونی خبرگزاری تسنیم و روابط عمومی نیروی دریایی ارتش #صدای_ارتش #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #چالش_دعوت_به_هوشیاری #ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی - 24 days ago

10 Likes
0 Comments
0
#امیر_دریادار_دکتر_مداح :
تمام بیمارستان های ارتش این آمادگی را دارند تا در راستای سیاست های وزارت بهداشت،برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کنند.  ارتش جمهوری اسلامی ایران
#ارتش
#ارتش_ایران
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322

#امیر_دریادار_دکتر_مداح : تمام بیمارستان های ارتش این آمادگی را دارند تا در راستای سیاست های وزارت بهداشت،برای مقابله با ویروس کرونا اقدام کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران #ارتش #ارتش_ایران #شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 - 24 days ago

43 Likes
0 Comments
0
تولید دوربین‌های حرارتی ویژه غربال بیماران کرونایی توسط وزارت دفاع

متخصصان متعهد صنعت دفاعی ‌موفق شدند از سرریز فن‌آوری‌های دفاعی، دوربین‌های هوشمند حرارتی ویژه غربالگری بیماران ویروس کرونا را تولید و پس از تست موفقیت‌آمیز‌ در دهها مرکز پرتردد به مرحله تولید انبوه برسانند.
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322

تولید دوربین‌های حرارتی ویژه غربال بیماران کرونایی توسط وزارت دفاع متخصصان متعهد صنعت دفاعی ‌موفق شدند از سرریز فن‌آوری‌های دفاعی، دوربین‌های هوشمند حرارتی ویژه غربالگری بیماران ویروس کرونا را تولید و پس از تست موفقیت‌آمیز‌ در دهها مرکز پرتردد به مرحله تولید انبوه برسانند. #شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 - 25 days ago

44 Likes
3 Comments
0
#شهید
#شهدای_ارتش
#شهید_صیاد_شیرازی
#باور_۳۷۳
#غیرت
#اقتدار
#شهدای_ارتش
#ارتش_مردمی_انقلابی 
#ارتشی 
#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم 
#نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران
#نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران 
#نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران 
#نداجا
#نهاجا
#نزاجا
#ارتش_انقلابی
#مرد_میدان_باش
#صدای_ارتش
#sedayartesh
#aja
#army
#rahghzar_322
@sedayartesh
@rahghzar322
@shahid.babayi.20

#شهید #شهدای_ارتش #شهید_صیاد_شیرازی #باور_۳۷۳ #غیرت #اقتدار #شهدای_ارتش #ارتش_مردمی_انقلابی #ارتشی #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #بیعتم_تا_آخرین_قطره_خونم #نیروی_دریایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_پدافند_هوایی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروى_هوایى_ارتش_جمهورى_اسلامى_ایران #نیروی_زمینی_ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نداجا #نهاجا #نزاجا #ارتش_انقلابی #مرد_میدان_باش #صدای_ارتش #sedayartesh #aja #army #rahghzar_322 @sedayartesh @rahghzar322 @shahid.babayi.20 - 26 days ago

91 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.