#تهرانسر

135,147 posts

پوشش دهی ماسک های رایج بازار در برابر ویروس ها و باکتریها و آلاینده های تنفسی

#طب_کار
#طب_کار_پازند
#occupatinal_medicine
#معاینات_دوره_ای
#معاینات_بدو_استخدام
#بهداشت_حرفه_ای
#قانون_کار
#حادثه_کار
#کارفرما
#مرکز_بهداشت
#آیین_نامه
#نوار_قلب
#دکتر_محمودی_افصح
#فشار_خون
#تهرانسر
#طبکار 
#ماسک
#کرونا

پوشش دهی ماسک های رایج بازار در برابر ویروس ها و باکتریها و آلاینده های تنفسی #طب_کار #طب_کار_پازند #occupatinal_medicine #معاینات_دوره_ای #معاینات_بدو_استخدام #بهداشت_حرفه_ای #قانون_کار #حادثه_کار #کارفرما #مرکز_بهداشت #آیین_نامه #نوار_قلب #دکتر_محمودی_افصح #فشار_خون #تهرانسر #طبکار #ماسک #کرونا - 23 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
😎😎
#کرج_گوهردشت #تهرانسر #وانت #جاده_مرگ #کامیونداران_ایران

😎😎 #کرج_گوهردشت #تهرانسر #وانت #جاده_مرگ #کامیونداران_ایران - 26 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 40 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 40 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 40 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 41 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 42 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 43 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 44 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی#سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی#مسترلب #مستر#عروسی_ایرانی#محسن_یگانه

#خنده_ #خنده_حلال #خنده_وانه #سینمای_هند #سینماتیکت #سینما_احساسی #مشهدی #مشهدیا #تهرانپارس #تهرانسر #تهرانی #سینمایی #سینمایی_خارجی #سینمای_قدیم #سینمای_ایران #گشت_ارشاد #گشت_ارشاد2 #گشت #سکانس #دیالوگ_ماندگار #مشهد_مقدس #تهرانگردی #مسترلب #مستر #عروسی_ایرانی #محسن_یگانه - 45 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
میخان پولو بدزدن فقط دومیه 🤣🤣
.
.................................................
✅خدمات👇
.
🔴 مدیریت حرفه ای پیج های کسب و کار براساس شهر و شغل شما توسط تیم حرفه ای
🔵 تبلیغات در پیج های فعال
.............................................
✅ ♾ دوستان دایرکت پاسخگو نیستم فقط به پیج اصلی پیام بدید👈 @tehran.eslamshahr1
...........................................
#کلیپ #طنز #بازیگران#حوادث #سرقت#دورهمی#غمگین #عصرجدید#کرونا#دابسمش#مدیریت_پیج#افزایش_لایک_بازدید#تهران#موزیک#تهران_تبلیغات
#پونک#ستارخان#آریاشهر#جنت_آباد#شهرزیبا#شهران#طرشت#گیشا#چیتگر#اکباتان#تهرانسر#آزادی#کن #وردآورد

میخان پولو بدزدن فقط دومیه 🤣🤣 . ................................................. ✅خدمات👇 . 🔴 مدیریت حرفه ای پیج های کسب و کار براساس شهر و شغل شما توسط تیم حرفه ای 🔵 تبلیغات در پیج های فعال ............................................. ✅ ♾ دوستان دایرکت پاسخگو نیستم فقط به پیج اصلی پیام بدید👈 @tehran.eslamshahr1 ........................................... #کلیپ #طنز #بازیگران #حوادث #سرقت #دورهمی #غمگین #عصرجدید #کرونا #دابسمش #مدیریت_پیج #افزایش_لایک_بازدید #تهران #موزیک #تهران_تبلیغات #پونک #ستارخان #آریاشهر #جنت_آباد #شهرزیبا #شهران #طرشت #گیشا #چیتگر #اکباتان #تهرانسر #آزادی #کن #وردآورد - 2 hours ago

53 Likes
0 Comments
0
به مناسبت اعیاد شعبانیه و به زودی شکست دادن کرونا بریم که یکم شاد باشیم🎼🎤🎶 #تهرانسر
#تهرانسریها 
#تهرانسر_اصلی 
#تهرانسر_شرقی 
#تهرانسر_غربی

به مناسبت اعیاد شعبانیه و به زودی شکست دادن کرونا بریم که یکم شاد باشیم🎼🎤🎶 #تهرانسر #تهرانسریها #تهرانسر_اصلی #تهرانسر_شرقی #تهرانسر_غربی - 2 hours ago

56 Likes
11 Comments
0
#ک#کص_میخوام #کرجیها #کص_پولی #کص_ايراني #دختر تهرانی#تهرانپارس #پونک_تهران #صادقیه_فلکه_دوم #صادقیه_فلکه_اول #تهرانسر #دخترونه #دختر#داف_ایرانی #دافمشهدی #داف#

#کص_میخوام #کرجیها #کص_پولی #کص_ايراني #دختر تهرانی#تهرانپارس #پونک_تهران #صادقیه_فلکه_دوم #صادقیه_فلکه_اول #تهرانسر #دخترونه #دختر #داف_ایرانی #دافمشهدی #داف # - 2 hours ago

3 Likes
3 Comments
0
🌸🍃
. .
 #خوشگل#دختر #شهرقدس#شهریار #تهرانسر #اندیشه #گوهردشت #کوهدشت#استقلال#پرسپولیس #دخترسکسی #مانکن #رپ_فارسی #کلیپعاشقانه♥️ #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_فان #سکسی_خارجی #سکسی_عربی #سکس_چت #رشت #کرج #فردیس #تهرانپارس#ملارد #سرآسیاب #وردآورد #چیتگر #خنده #ترس

🌸🍃 . . #خوشگل #دختر #شهرقدس #شهریار #تهرانسر #اندیشه #گوهردشت #کوهدشت #استقلال #پرسپولیس #دخترسکسی #مانکن #رپ_فارسی #کلیپعاشقانه ♥️ #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_فان #سکسی_خارجی #سکسی_عربی #سکس_چت #رشت #کرج #فردیس #تهرانپارس #ملارد #سرآسیاب #وردآورد #چیتگر #خنده #ترس - 2 hours ago

565 Likes
6 Comments
0
#تیشرت_نرمال ترک اورجینال باضمانت
S/M:مشکی سفید زیتونی قرمز آبی

L/XL:زرد آبی سبز سفید در

#تیشرت_اسپرت #تیشرت_دخترانه #اسپرسو☕️ #تهرانسر #تیشرت_ترک #تیشرت_زنانه #تیشرت_شلوار #تیشرت_خاص #تیشرت_اورجینال #

#تیشرت_نرمال ترک اورجینال باضمانت S/M:مشکی سفید زیتونی قرمز آبی L/XL:زرد آبی سبز سفید در #تیشرت_اسپرت #تیشرت_دخترانه #اسپرسو ☕️ #تهرانسر #تیشرت_ترک #تیشرت_زنانه #تیشرت_شلوار #تیشرت_خاص #تیشرت_اورجینال # - 2 hours ago

24 Likes
0 Comments
0
.
#کرونا_را_شکست_میدهیم

#تهرانسر #تهران #لوکس #nails #شلوار #tehransar #کفش #ارزانسرا #زیبا #مجلسی #مخصوص #استقلال #پرسپولیس #tehran #بهترین_ها #اسپرت #nailart #پوشاک_بهبود #پوشاك_زنانه #مانتو_جین #نواب #لی #شیکترین_لباس #دامن_ترک #مانتو #بلوز #حراجی #بوت #تیشرت

. #کرونا_را_شکست_میدهیم #تهرانسر #تهران #لوکس #nails #شلوار #tehransar #کفش #ارزانسرا #زیبا #مجلسی #مخصوص #استقلال #پرسپولیس #tehran #بهترین_ها #اسپرت #nailart #پوشاک_بهبود #پوشاك_زنانه #مانتو_جین #نواب #لی #شیکترین_لباس #دامن_ترک #مانتو #بلوز #حراجی #بوت #تیشرت - 3 hours ago

23 Likes
0 Comments
0
⭕️ خبر فوری
🔴 شورش و فرار زندانیان از زندان همدان
🔻 روز شنبه ۹فروردین ۹۹ زندانیان زندان الوند همدان دست به شورش زدند و دهها تن از آنان موفق به فرار شدند.
🔻 این شورش در اعتراض به خودداری رژیم از آزادی زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا صورت گرفت.
🔻 در جریان این شورش بخشی از زندان آتش گرفت. زندانبانان به سوی زندانیان شورشی تیراندازی کردند.
🔻 رژیم نیروهای سرکوبگر را سراسیمه به منطقه اعزام کرد و جاده‌های اطراف زندان را بستند.
🔻 تاکنون زندانیان در زندانهای خرم‌آباد، الیگودرز، تبریز و سقز دست به شورش زده بودند و شماری از آنها موافق به فرار شدند.

#دعوای_خیابانی #ورزش #هنرمند #لر 
#فردیس #اسلامشهر #شهریار #سراسیاب 
#ملارد #مارلیک #مهرشهر #گوهردشت #مشکین_دشت 
#باغستان #کرجیها #خیام #شهرقدس #محمدشهر 
#منظریه #سرحدآباد #شهرک_وحدت #اهری #رباطکریم 
#شاهین_ویلا #تهرانسر #نظرآباد #دهکده #ماهدشت

⭕️ خبر فوری 🔴 شورش و فرار زندانیان از زندان همدان 🔻 روز شنبه ۹فروردین ۹۹ زندانیان زندان الوند همدان دست به شورش زدند و دهها تن از آنان موفق به فرار شدند. 🔻 این شورش در اعتراض به خودداری رژیم از آزادی زندانیان در بحبوحه شیوع کرونا صورت گرفت. 🔻 در جریان این شورش بخشی از زندان آتش گرفت. زندانبانان به سوی زندانیان شورشی تیراندازی کردند. 🔻 رژیم نیروهای سرکوبگر را سراسیمه به منطقه اعزام کرد و جاده‌های اطراف زندان را بستند. 🔻 تاکنون زندانیان در زندانهای خرم‌آباد، الیگودرز، تبریز و سقز دست به شورش زده بودند و شماری از آنها موافق به فرار شدند. #دعوای_خیابانی #ورزش #هنرمند #لر #فردیس #اسلامشهر #شهریار #سراسیاب #ملارد #مارلیک #مهرشهر #گوهردشت #مشکین_دشت #باغستان #کرجیها #خیام #شهرقدس #محمدشهر #منظریه #سرحدآباد #شهرک_وحدت #اهری #رباطکریم #شاهین_ویلا #تهرانسر #نظرآباد #دهکده #ماهدشت - 3 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
سلام 
اعیاد شعبانیه مبارک دوستان گلم 💐💐💖💖💖💖💐💐 مسن ترین مشتریم هستن ایشون و خودم براشون بدلخواه این رنگی کردم 
بنفش تیره 
#رنگموترکیبی 
#رنگمو 
#تمام_دکلره 
#تراپی_مو 
#ترکیب_رنگ 
#تهرانسر

سلام اعیاد شعبانیه مبارک دوستان گلم 💐💐💖💖💖💖💐💐 مسن ترین مشتریم هستن ایشون و خودم براشون بدلخواه این رنگی کردم بنفش تیره #رنگموترکیبی #رنگمو #تمام_دکلره #تراپی_مو #ترکیب_رنگ #تهرانسر - 3 hours ago

7 Likes
2 Comments
0
adidas ultra boost✅
48
اورجینال تضمینی💯
♻️ درحد اکبند
💰قیمت:PV
🌐ارسال به تمام نقاط کشور
👈🏼جهت سفارش‌ و یا مشاوره به 🆔تلگرامی و یا دایرکت و واتساپ زیر مراجعه فرمائید👇🏼
ادمین:
@zaaheer
خضرطه 09305744140
لینک کانال:
https://t.me/zahershoes
#adidas #adidasultraboost #adidasoriginals #ادیداس #آدیداس #کتونی #کتونی_اورجینال #تهرانپارس #تهرانسر #شهرک_غرب #شهریار #کرج #شیراز #مازندران #گیلان #گلستان #تبریز #رشت #لاهیجان #اصفهان #اردبیل #کتونی_ظاهر #katoni_zaher #katoni_orginal #زنجان #مهاباد #قزوین #ساوه #ساری #خوزستان

adidas ultra boost✅ 48 اورجینال تضمینی💯 ♻️ درحد اکبند 💰قیمت:PV 🌐ارسال به تمام نقاط کشور 👈🏼جهت سفارش‌ و یا مشاوره به 🆔تلگرامی و یا دایرکت و واتساپ زیر مراجعه فرمائید👇🏼 ادمین: @zaaheer خضرطه 09305744140 لینک کانال: https://t.me/zahershoes #adidas #adidasultraboost #adidasoriginals #ادیداس #آدیداس #کتونی #کتونی_اورجینال #تهرانپارس #تهرانسر #شهرک_غرب #شهریار #کرج #شیراز #مازندران #گیلان #گلستان #تبریز #رشت #لاهیجان #اصفهان #اردبیل #کتونی_ظاهر #katoni_zaher #katoni_orginal #زنجان #مهاباد #قزوین #ساوه #ساری #خوزستان - 3 hours ago

159 Likes
3 Comments
0
بوت محکم am
چرم ضخیم دست دوز
ضدآب ولغزش
خز دار ونرم
سایز۴٠ قالب بزرگ
قیمت ٣٩٠ تومن

#گیلان#تهران #تهرانگردي #کرج#اصفهان#کوهنوردی #مازندران#شیراز #مشهد#شکار# #بازار #کوهپیمایی #شمال #کرج #تهرانسر #کوهپیمایی #ایران #خرید #باستانشناسی #فارس#دماوند#طبیعتگردی #ماهیگیری #بختیاری #آفرود#موتورسواران #کوه #تاناکورای_مهاباد #تاناکورا #اهواز #کمپینگ#گردشگری #

بوت محکم am چرم ضخیم دست دوز ضدآب ولغزش خز دار ونرم سایز۴٠ قالب بزرگ قیمت ٣٩٠ تومن #گیلان #تهران #تهرانگردي #کرج #اصفهان #کوهنوردی #مازندران #شیراز #مشهد #شکار # #بازار #کوهپیمایی #شمال #کرج #تهرانسر #کوهپیمایی #ایران #خرید #باستانشناسی #فارس #دماوند #طبیعتگردی #ماهیگیری #بختیاری #آفرود #موتورسواران #کوه #تاناکورای_مهاباد #تاناکورا #اهواز #کمپینگ #گردشگری # - 3 hours ago

114 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.