#دوست

2,010,410 posts

اگر در چاه رفتم، با طناب دوستانم بود
برای اینکه آنچه در دلم، روی زبانم بود

#محمدعلی_جهاندیده
#امید
#از_غزلی_تازه
@ma.jahandideh
#رفیق #دوست #زخم

اگر در چاه رفتم، با طناب دوستانم بود برای اینکه آنچه در دلم، روی زبانم بود #محمدعلی_جهاندیده #امید #از_غزلی_تازه @ma.jahandideh #رفیق #دوست #زخم - 5 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
آینه چون رویِ تو بنمود راست / خود شناس آینه شکستن خطاست
#آهنگ #آینه #کابلشاه #غیرت #عشق #دلشکسته #دوست #معرفت #مرگ #قلب #قول #گرگ #شمشیر #music #live #love #تاوان

آینه چون رویِ تو بنمود راست / خود شناس آینه شکستن خطاست #آهنگ #آینه #کابلشاه #غیرت #عشق #دلشکسته #دوست #معرفت #مرگ #قلب #قول #گرگ #شمشیر #music #live #love #تاوان - 11 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
قربان دل روم که جز انديشه‌ی تـو را
در سينه‌ی شکسته‌ی خود جا نمی دهد
.
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

قربان دل روم که جز انديشه‌ی تـو را در سينه‌ی شکسته‌ی خود جا نمی دهد . @maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 28 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
باز كن پنجره را ...
من تو را خواهم برد
به سر رود خروشان حیات ،
آب این رود به سر چشمه نمی گردد باز
بهتر آنست كه غفلت نكنیم از آغاز 
باز كن پنجره را ، صبح دمید ...
.
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

باز كن پنجره را ... من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات ، آب این رود به سر چشمه نمی گردد باز بهتر آنست كه غفلت نكنیم از آغاز باز كن پنجره را ، صبح دمید ... . @maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 28 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
این سال‌ها نیستند که زندگی را می‌سازند ،
بلکه لحظاتند !
.
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

این سال‌ها نیستند که زندگی را می‌سازند ، بلکه لحظاتند ! . @maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 29 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 29 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 30 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 30 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 30 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 31 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

@maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 31 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
چگونه جلوه کند آفتابِ یکرنگی ؟
درین زمانه که آیینه پشت و رو دارد ! 👤 صائب تبریزی
.
@maah_seenstation#maah_seen#هنر #عکس #عکاسی #فیلم  #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا

چگونه جلوه کند آفتابِ یکرنگی ؟ درین زمانه که آیینه پشت و رو دارد ! 👤 صائب تبریزی . @maah_seenstation #maah_seen #هنر #عکس #عکاسی #فیلم   #عشق #عاشق #زندگی #آرامش #دوست #جذاب #زیبا #حرف #صدا #صبر #آفتاب #خورشید #قلب #ثروت #طبیعت #خدا #آرزو #چشم #دل #تنها #جنگل #حیوانات #گل #پروفایل #رویا - 34 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
اگر درلحظه بی تفاوت باشی و خواب ، دیگه زیر لگد دشمن بیدار شدن دیره ... خیلی دیر .... مردم باید درست انتخاب کنند ، بی تفاوت نباشن طلب کنند خواسته هاشون رو ... ☺  لیلی لیلی لیلی جان ، جان جان
دلم را کردی ویران
درین قشلاق نیامدی وای وای
مرا کشتی به ارمان

از بالا باران آمد
یارم به دالان آمد
از بالا باران آمد
یارم به دالان آمد
یک بوسه طلب کردم وای وای
چشمش به گریان آمد
یک بوسه طلب کردم وای وای
چشمش به گریان آمد

#انتخابات_مجلس 
#رهبری #اربابان_گمراهی #اطلاعات_سپاه #آمریکا #محمدرضا_حدادپور_جهرمی #مردم #بصیرت_عمار #بازهم_بسیج #سیاسی #سرباز_وطن #نفوذی #ترامپ #شیعه #دشمن #دوست

اگر درلحظه بی تفاوت باشی و خواب ، دیگه زیر لگد دشمن بیدار شدن دیره ... خیلی دیر .... مردم باید درست انتخاب کنند ، بی تفاوت نباشن طلب کنند خواسته هاشون رو ... ☺ لیلی لیلی لیلی جان ، جان جان دلم را کردی ویران درین قشلاق نیامدی وای وای مرا کشتی به ارمان از بالا باران آمد یارم به دالان آمد از بالا باران آمد یارم به دالان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد #انتخابات_مجلس #رهبری #اربابان_گمراهی #اطلاعات_سپاه #آمریکا #محمدرضا_حدادپور_جهرمی #مردم #بصیرت_عمار #بازهم_بسیج #سیاسی #سرباز_وطن #نفوذی #ترامپ #شیعه #دشمن #دوست - 43 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
دو چیز انسان را نابود میکند:
-مشغول شدن به گذشته ! -مشغول شدن به دیگران...
هرکس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد!
بهترین کار در زندگی این است
که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد 
شاد بودن را سرمشق زندگی خورد قرار دهید
#سفر #همسفر #دوست #کویر #کویر_نوردی #رمل_نوردی #بیراهه_نوردی #مرنجاب #کاشان #اصفهان #ایرانگردی #طبیعت #طبیعت_گرد #کمپینگ 
#funclubland

دو چیز انسان را نابود میکند: -مشغول شدن به گذشته ! -مشغول شدن به دیگران... هرکس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد! بهترین کار در زندگی این است که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد شاد بودن را سرمشق زندگی خورد قرار دهید #سفر #همسفر #دوست #کویر #کویر_نوردی #رمل_نوردی #بیراهه_نوردی #مرنجاب #کاشان #اصفهان #ایرانگردی #طبیعت #طبیعت_گرد #کمپینگ #funclubland - 52 minutes ago

31 Likes
0 Comments
0
@motivation.science #motivationalquotes #motivation #motivation💯 #inspiración #inspo #quotes#social #rejection #can #creativity #independent #alone #so #empire #hindi #hindiquote #زندگی #دوست #روابط #روانشناسی #wellbeing #wallah #person #enough #mood #empathy #sayings #currentmood #wellness #bully

@motivation.science #motivationalquotes #motivation #motivation 💯 #inspiración #inspo #quotes #social #rejection #can #creativity #independent #alone #so #empire #hindi #hindiquote #زندگی #دوست #روابط #روانشناسی #wellbeing #wallah #person #enough #mood #empathy #sayings #currentmood #wellness #bully - 1 hour ago

5 Likes
0 Comments
0
عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران#دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص

عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج 👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران #دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص - 1 hour ago

2 Likes
0 Comments
0
عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران#دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص

عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج 👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران #دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص - 1 hour ago

1 Likes
0 Comments
0
عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران#دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص

عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج 👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران #دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص - 1 hour ago

1 Likes
0 Comments
0
عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران#دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص

عشق #عاشقانه_خاص #خیانت #دیوانه #دنیام #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج 👑💔 #تتلو #دپ #رپ_فارسی #بوکان_مهاباد_سقز_نەغەدە_سەردەشت_بانە_پیرانشار_ورمێ_تکاب_ساینقەلا_سنە_دیواندرە_مەریوان_دهگولان_کرماشان_ایلام_پاوە_نۆدشە_کامیاران_ #ارومیه #ارومیه_تبریز_قزوین_زنجان_همدان_اردبیل_ایران_من_لیسار_هشتبر_حیران_آستارا_خلخال_کوثر_پارس_اباد_گرمی_مشگین_شهر_نمین_نیر_هیر_خوی_مرند_آذرشهر_قیدار_سلماس_م ج#ارومیه_بند #تبریز #تبریز_ولیعصر #تهران #دوستدارم #دوست #تنهایی #خاص - 1 hour ago

1 Likes
0 Comments
0
چطورم دوست داشتی فالو_لایک فراموش نشه بیادایرگت بحرفیم،💋👅👄👄 #دخترای_خوشگل #دوست  #پسر #دختر 
#تهران #شیراز #کرج #اصفهان #رقص #فارسی #ایرانی #آموزش #رقص_فارسی #فارسی #رقص_گروهی

چطورم دوست داشتی فالو_لایک فراموش نشه بیادایرگت بحرفیم،💋👅👄👄 #دخترای_خوشگل #دوست #پسر #دختر #تهران #شیراز #کرج #اصفهان #رقص #فارسی #ایرانی #آموزش #رقص_فارسی #فارسی #رقص_گروهی - 1 hour ago

1 Likes
1 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.